VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky internetového obchodu www.5eurobazar.sk

ČL. I

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z uzatvorenia kúpnej zmluvy na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim, a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
 2. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade s §3 odsek 1 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku prostredníctvom internetového obchodu 5eurobazar.sk .
 3. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 102/2014 Z. z. O ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v platnom znení. Ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení.

ČL. II

VYMEDZENIE POJMOV

 1. Predávajúci je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.

Predávajúci je aj prevádzkovateľom internetového obchodu www.5eurobazar.sk .

Kontaktné údaje predávajúceho:

Meno: Petra Oláhová

Adresa: Brnenské námestie 2364/11 , 946 03 Kolárovo

IČO: 51 884 020

DIČ: 1124859021

E-mail: info@5eurobazar.sk

Telefón: +421 944 778 653

Predávajúci koná na základe osvedčenia o živnostenskom podnikaní, vydané Okresným úradom Komárno, odbor živnostenského podnikania.

 1. Kupujúci (spotrebiteľ) je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo služby pre svoju osobnú potrebu a pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti.
 2. Kupujúci, ktorý nie spotrebiteľom, je fyzická alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti a tovar nakupuje na tieto účely.
 3. Orgánom dozoru je :

SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA ( SOI )

INŠPEKTORÁT SOI PRE NITRIANSKY KRAJ

Staničná 1567/9

P.O.Box 49A

950 50 Nitra 1

https://www.soi.sk/

ČL. III

OBJEDNÁVKA TOVARU A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci môže uskutočniť objednávku tovaru u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu 5eurobazar.sk   Prijatá elektronická objednávka je považovaná za návrh kúpnej zmluvy.
 1. Kúpna zmluva vzniká odoslaním záväznej objednávky kupujúcim a jej prijatím predávajúcim.
 2. Objednávka musí obsahovať všetky povinné údaje uvedené v objednávkovom formulári. V prípade, že objednávka nebude obsahovať všetky povinné údaje, nemusí byť predávajúcim akceptovaná.
 3. Po prijatí záväznej objednávky predávajúci potvrdí uzatvorenie kúpnej zmluvy e-mailom.
 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a úplným zaplatením kúpnej ceny.

ČL. IV

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

 1. Predávajúci je povinný
 • Objednaný tovar dodať kupujúcemu v dohodnutom množstve, lehote a kvalite
 • Tovar riadne zabaliť na prepravu, aby nedošlo k jeho poškodeniu
 • Najneskôr spolu s tovarom odovzdať kupujúcemu v elektronickej alebo písomnej forme všetky potrebné doklady na prevzatie a používanie zakúpeného tovaru a aj ďalšie doklady predpísané platnými predpismi Slovenskej republiky (kúpna zmluva, dodací list, faktúra).
 1. Predávajúci má právo
 • Na zaplatenie kúpnej ceny za dodaný tovať riadne a včas
 • Na odstúpenie od zmluvy v prípade chybného alebo neúplného vyplnenia objednávkového formulára kupujúcim
 • Na odstúpenie od zmluvy v prípade, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nedokáže dodať tovar riadne a v dohodnutej lehote. O stornovaní objednávky v takomto prípade bude kupujúci informovaný e-mailom alebo telefonicky, a v prípade ak už za tovar zaplatil, bude mu kúpna cena vrátená do 14 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.
 1. Kupujúci je povinný
 • Prevziať objednaný a dodaný tovar
 • Zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu tovaru predávajúcemu vrátane nákladov za doručenie
 • Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy zodpovedá za škodu, ktorá týmto porušením vznikne predávajúcemu. Ak kupujúci objednaný tovar neprevezme bez predchádzajúceho odstúpenia od kúpnej zmluvy, predávajúcemu tak vzniká nárok na uplatnenie náhrady škody vo výške skutočných nákladov za vzniknutú škodu za pokus o neúspešné doručenie tovaru.
 1. Kupujúci má právo
 • Na riadne a včasné dodanie objednaného tovaru
 • Právo na zrušenie (stornovanie) objednávky bez udania dôvodu kedykoľvek pred odoslaním tovaru predávajúcim, najneskôr do odoslania tovaru predávajúcim

ČL. V

CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. Ceny tovaru sú uvedené na stránkach internetového obchodu 5eurobazar.sk pri zobrazení jednotlivých produktov. Zobrazená cena tovaru nezahŕňa cenu za prepravu tovaru.
 2. Konečná cena spolu s nákladmi za dopravu sú uvedené v objednávkovom formulári tesne pred odoslaním objednávky.
 3. Daňový doklad – faktúra bude kupujúcemu odoslaná elektronicky (emailom) po potvrdení objednávky predávájúcim.
 4. Kupujúci môže uskutočniť platbu na dobierku, pričom cenu za objednaný tovar spolu s cenou za poštovné zaplatí až pri jeho prevzatí na pošte.

ČL. VI

POŠTOVNÉ A SPÓSOB DOPRAVY

 1. Výška poštovného a balného na dobierku je 3,60 eur
 2. Objednaný tovar bude dodaný prostredníctvom Slovenskej pošty

ČL. VII

DODACIE PODMIENKY

 1. Všetky produkty uverejnené v internetovom obchode 5eurobazar.sk sú dostupné a pripravené na okamžité odoslanie po prijatí objednávky.
 2. Dodanie tovaru kupujúcemu bude realizované v čo najkratšom termíne, v závislosti od prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne od 3 do 5 pracovných dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
 3. V prípade nedodania tovaru v uvedenej lehote, je kupujúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy.

ČL. VIII

ODSTÚPENIE KUPUJÚCEHO OD KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej v internetovom obchode 5eurobazar.sk bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia objednaného tovaru.
 2. Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy sa riadi ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru a služieb na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
 3. Kupujúci môže uplatniť odstúpenie od kúpnej zmluvy písomne (listom) alebo elektronicky (e-mailom) odoslaním formulára na odstúpenie od zmluvy najneskôr v 14.deň odo dňa prevzatia tovaru.
 4. Kupujúci je povinný odoslať tovar naspäť na adresu predávajúceho do 14 dní odo dňa oznámenia odstúpenia od kúpnej zmluvy. Odporúčame vrátený tovar zasielať doporučene, nie na dobierku. Vrátený tovar na dobierku nebude prevzatý.
 5. Prepravné náklady na vrátenie tovaru od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci.
 6. Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy, vrátane nákladov za poštovné a dopravu.
 7. V prípade, ak kupujúci zvolil na vrátenie tovaru iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim, predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu náklady za rozdiel medzi týmito spôsobmi doručenia.
 8. Formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy bude kupujúcemu odoslaný elektronicky (emailom) po potvrdení objednávky predávájúcim.

ČL. IX

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

 1. Na tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu.
 2. Vystavená faktúra za objednaný tovar slúži zároveň ako dodací list a záručný doklad. Faktúra a reklamačný formulár bude kupujúcemu odoslaný elektronicky (emailom) po potvrdení objednávky predávájúcim.
 3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním.
 4. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol zakúpený a zaplatený u predávajúceho internetového obchodu 5eurobazar.sk
 5. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady a chyby tovaru, o ktorých bol pri uzatváraní kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru.
 6. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť písomne na adrese predávajúceho, a to takým spôsobom, že vyplní reklamačný formulár, ktorý mu bol odoslaný elektronicky (emailom) po potvrdení jeho objednávky predávajúcim, a zašle ho na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom a daňovým dokladom alebo faktúrou preukazujúcou kúpu tovaru. Tovar odporúčame zasielať doporučene na adresu ako balík alebo list, nie na dobierku.Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

ČL. X

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

 1. Kupujúci je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci zamietol jeho žiadosť o nápravu, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.
 2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu môže podať len kupujúci-spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti).
 3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu môže kupujúci podať príslušnému orgánu alternatívneho riešenia sporov, ako je SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI)  https://www.soi.sk/
 4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a v prípade, ak hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,-eur, príslušný orgán môže tento návrh kupujúcemu zamietnuť.

ČL. XI

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov za účelom vybavenia objednávky a za účelom výkonu povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim na základe kúpnej zmluvy.
 2. Podrobnejšie informácie spracúvania osobných údajov sú uvedené na našej stránke zásady ochrany osobných údajov https://5eurobazar.sk/ochrana-sukromia/