Všeobecné obchodné podmienky

 

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom webovej stránky 5eurobazar.sk je fyzická osoba (ďalej len prevádzkovateľ)

Meno : Petra Oláhová

Sídlo : Brnenské námestie 2364/11 , 946 03 Kolárovo

IČO : 51 884 020

DIČ : 1124859021

Okresný úrad Komárno

Číslo živnostenského registra : 410-32688

E-mail : info@5eurobazar.sk

Telefón : +421 944 778 653

ČL. I ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. 5eurobazár.sk je online second hand obchod, ktorý poskytuje priestor na sprostredkovanie nákupu a predaja tovaru (prevažne second hand oblečenia a doplnkov z druhej ruky) medzi kupujúcimi a predávajúcimi používateľmi webu.

2. Kupujúci je používateľ webu, fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje produkty a tovar na stránke 5eurobazar.sk.

3. Predávajúci (ďalej len predajca) je používateľ webu, fyzická alebo právnická osoba, ktorá predáva svoj tovar prostredníctvom webovej stránky 5eurobazar.sk.

4. 5eurobazar.sk je sprostredkovateľom predaja produktov, prezentovaných jednotlivými predajcami na tejto webovej stránke. 5eurobazar.sk teda nie je predajcom týchto produktov.

5. Pre predaj produktov na stránke 5eurobazar.sk je potrebné zaregistrovať sa ako predávajúci používateľ webu (ďalej len predajca). Pre nákup produktov sa môže používateľ zaregistrovať, nie je to však podmienka. 5eurobazar.sk umožňuje nákup produktov aj bez registrácie.

6. Registráciou dávajú používatelia, kupujúci a predávajúci súhlas s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami webovej stránky 5eurobazar.sk. Súčasťou registrácie je aj vyplnenie osobných údajov, pre viac informácií o spracúvaní osobných údajov si prečítajte zásady ochrany osobných údajov.

7. Na stránke 5eurobazar.sk sa môžu zaregistrovať fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov. Registrácia všetkých kupujúcich a predávajúcich je bezplatná.

ČL. II NÁKUP PRODUKTOV NA STRÁNKE 5EUROBAZAR.SK

1. Na stránke 5eurobazar.sk môžu nakupovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Podmienkami používania. Nakupovanie produktov sa uskutočňuje online, priamo na stránke 5eurobazar.sk. Ceny produktov sú uvedené na stránkach 5eurobazar.sk pri zobrazení jednotlivých produktov bez poštovného. Každý predajca poskytuje rôzne spôsoby doručenia a rôzne ceny poštovného. Spôsob doručenia, spôsob platby a ceny poštovného sú uvedené na podstránke každého konkrétneho predajcu.

V prípade, že kupujúci nakúpi v jednej objednávke produkty od viacerých predajcov, položky v objednávke sa priradia ku konkrétnemu predajcovi daného produktu a poštovné sa automaticky pripočíta za každého predajcu na základe ceny a podmienok, ktorú poskytuje za dopravu a poštovné.

2. Vybraný produkt si kupujúci môže zakúpiť kliknutím na tlačidlo „kúpiť“ alebo „vložiť do košíka“. Následne vyplní formulár s požadovanými údajmi (meno, email, fakturačná adresa, telefónne číslo) a vyberie si spôsob doručenia. Stránka 5eurobazar.sk ponúka iba jednu možnosť platby za objednaný tovar: PLATBA VOPRED – platba prevodom na bankový účet predajcu. Aby sme predchádzali zbytočným poštovným nákladom našich predajcov z dôvodu veľkého počtu neprebratých zásielok na dobierku pri online predajoch, stránka 5eurobazar.sk preto nepodporuje objednávku tovaru na dobierku.

3. Po vyplnení a odoslaní objednávky bude kupujúci o stave svojej objednávky informovaný prostredníctvom e-mailu (informácia o spracovaní objednávky, informácia o objednávke, ktorá čaká na platbu alebo informácia o vybavení objednávky). Po prijatí a spracovaní objednávky budú kupujúcemu zaslané podklady a údaje potrebné na prevod platby (číslo bankového účtu predajcu, variabilný symbol, suma objednávky vrátane poštovného). Kupujúci berie na vedomie, že v prípade objednávky produktov od viacerých predajcov nemusí byť objednávka vybavená kompletne, v rovnaký čas a rovnakým spôsobom predajcov.

4. Po prijatí objednávky je predajca povinný objednávku spracovať a vybaviť v čo najkratšom možnom čase. V prípade, ak sa objednaný tovar medzičasom vypredal, predajca je povinný informovať o tom kupujúceho.

5. Kupujúci je povinný platbu za objednaný tovar zrealizovať na bankový účet predajcu v čo najkratšom možnom čase po potvrdení objednávky.

6. Predajca je povinný po prijatí platby za objednávku túto objednávku označiť ako vybavenú (zaplatenú) a následne odoslať tovar doporučene kupujúcemu v lehote, ktorú uvádza vo svojich podmienkach doručenia tovaru.

7. Stornovanie objednávky V prípade, že kupujúci chce stornovať – zrušiť svoju objednávku, ktorá ešte nebola uhradená a vybavená, je potrebné čo najskôr kontaktovať predajcu a požiadať ho o zrušenie objednávky. Aj v prípade, že kupujúci chce stornovať – zrušiť svoju objednávku, za ktorú už zaplatil (platbou vopred prevodom na účet predajcu), je potrebné predajcu čo najskôr kontaktovať a dohodnúť si možnosti stornovania objednávky, prípadne vrátenie platby.

8. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí ohľadom platieb, doručenia, záruky a reklamácie môže kupujúci kontaktovať predajcu na stránke 5eurobazar.sk prostredníctvom internej pošty kliknutím na tlačidlo > Kontaktovať predajcu, kde komunikácia prebieha súkromne, výlučne medzi kupujúcim a predajcom, nezobrazuje sa teda ostatným používateľom webu. Prevádzkovateľ webu má prístup k tejto komunikácii za účelom kontroly jej obsahu. Kupujúci a predávajúci nesmie využívať internú poštu stránky 5eurobazar.sk na zdieľanie svojich kontaktných údajov, či dohodu za účelom predaja tovaru mimo 5eurobazar.sk.

9. Uzatvorenie kúpno-predajného obchodu je výhradnou záležitosťou medzi kupujúcim a predávajúcim. Prevádzkovateľ stránky 5eurobazar.sk nenesie zodpovednosť za (ne)zrealizovanie platieb, vrátenie platieb, ne(vyzdvihnutie) objednaného tovaru zo strany kupujúceho, ne(dodanie) objednaného tovaru zo strany predávajúceho, ani za ne(dodržanie) stanovených termínov platieb a doručenia, či kvalitu produktov a obsah zásielky.

ČL. III PREDAJ TOVARU NA STRÁNKE 5EUROBAZAR.SK

1. Na stránke 5eurobazar.sk môžu predávať fyzické a právnické osoby staršie ako 18 rokov bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito obchodnými podmienkami.

2. Pre predaj produktov na stránke 5eurobazar.sk je potrebné zaregistrovať sa a vyplniť registračný formulár predajcu, kde predajca uvedie svoje prihlasovacie údaje (meno, emailovú adresu a názov obchodu, pod ktorým sa bude predajca prezentovať na stránke 5eurobazar.sk). Pre informácie o spracúvaní osobných údajov si prečítajte zásady ochrany osobných údajov.

3. Vyplnený a odoslaný registračný formulár prechádza kontrolou prevádzkovateľa webovej stránky 5eurobazar.sk zvyčajne do 24 hodín. Po schválení dostane predajca od prevádzkovateľa e-mail o schválení na e-mailovú adresu, ktorú uviedol pri registrácii.

4. Po prihlásení prejde predajca krátkou konfiguráciou svojho obchodu, kde vyplní svoje údaje (meno, adresu, fakturačnú adresu, číslo bankového účtu a telefónne číslo). Tieto údaje nie sú na stránke 5eurobazar.sk verejné, sú teda prístupné výhradne pre administrátora (prevádzkovateľa) webu a sú potrebné pre overenie o vašej dôveryhodnosti a na plnenie obchodných podmienok stránky 5eurobazar.sk. . Predajca je povinný uviesť pravdivé údaje !

5. Po prihlásení má predajca k dispozícii vlastnú administráciu svojho obchodu na stránke 5eurobazar.sk, kde môže upravovať svoj profil, pridávať produkty a obrázky, nastaviť ceny a má kompletný prehľad o predaji svojich produktov a objednávok. O každej objednávke a každom predaji je predajca informovaný e-mailom a všetky predaje sú zaznamenané v jeho vlastnej administrácii.

6. Predaj a vykazovanie ziskov nadobudnutých z predaja produktov na stránke 5eurobazar.sk je výhradne zodpovednosťou konkrétneho predajcu. Predajca je sám za seba zodpovedný za všetky úkony spojené s daňovou povinnosťou zo zisku z predaja podľa platnej legislatívy.

7. Predajca súhlasí, že 5eurobazar.sk má právo prezentovať náhľad jeho produktov prostredníctvom tretích strán (napr. Facebook, Instagram) za účelom propagácie webovej stránky.

8. Predajca je povinný svoje prihlasovacie údaje uchovávať a chrániť tak, aby nijakým spôsobom nemohlo dôjsť k ich odcudzeniu alebo zneužitiu. Ak sa predajca dozvie o akomkoľvek zneužití svojho osobného účtu, je povinný o tom bezodkladne informovať prevádzkovateľa.

9. Predajca svojou registráciou súhlasí s obchodnými podmienkami stránky 5eurobazar.sk a nie je oprávnený využívať komunikáciu na tejto stránke s kupujúcim na dohodu predaja svojho tovaru mimo stránky 5eurobazar.sk.

10.Spolupráca sa uzatvára na dobu neurčitú. Predajca aj prevádzkovateľ môžu vzájomnú spoluprácu kedykoľvek ukončiť. Vypovedanie zmluvného vzťahu, ktorý vznikol medzi prevádzkovateľom stránky 5eurobazar.sk a registrovaným predajcom v momente odsúhlasenia týchto Podmienok používania je možné oboma zmluvnými stranami bez uvedenia dôvodu. Výpoveď alebo ukončenie spolupráce má byť doručená prevádzkovateľovi zo strany predajcu na e-mailovú adresu prevádzkovateľa a predajcovi zo strany prevádzkovateľa na e-mailovú adresu, ktorú predajca uviedol na stránke 5eurobazar.sk pri svojej registrácii. Pri ukončení spolupráce môže predajca svoj obchod a produkty deaktivovať sám, alebo to môže za neho vykonať prevádzkovateľ.

ČL. IV PROVÍZIA Z PREDAJA

1. Prevádzkovateľ stránky 5eurobazar.sk si nárokuje províziu vo výške 11% z ceny každého predaného produktu, ktorá zahrňuje poskytnutie priestoru na prezentáciu predajcu a jeho tovaru, servis a údržbu webovej stránky a služby súvisiace s realizáciou predaja. Provízia sa vzťahuje na predaný tovar bez poštovného.

2. Prehľad o jednotlivých predaných produktoch a províziách má predajca v rámci svojej administrácie po prihlásení sa do svojho používateľského účtu predajcu na stránke 5eurobazar.sk. Každý predajca má vlastnú administráciu a jeho obsah je viditeľný iba konkrétnemu predajcovi.

3. Faktúra za súhrn provízií z predaja je predajcovi fakturovaná raz za mesiac, vždy k určenému dátumu. Faktúra je predajcovi zasielaná na jeho e-mailovú adresu a je splatná do 14 dní od jej vystavenia. Faktúru za províziu z predaja uhradí predajca na bankový účet prevádzkovateľa, ktorý je uvedený na faktúre.

4. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry alebo v prípade neuhradenia faktúry je prevádzkovateľ oprávnený ukončiť zmluvnú spoluprácu s predajcom, ktorá vznikla na základe odsúhlasenia obchodných podmienok stránky 5eurobazar.sk.

5. Predajca berie na vedomie, že predajom produktu bola prevádzkovateľovi v systéme zarátaná provízia za sprostredkovanie predaja a v prípade, ak kupujúci požiada o vrátenie platby za zakúpený produkt (napr. z dôvodu nespokojnosti s tovarom), v takomto prípade nemá predajca nárok na vrátenie provízie od prevádzkovateľa.

ČL. V KÓDEX SPRÁVANIA SA POUŽÍVATEĽOV

Každý používateľ webovej stránky 5eurobazar.sk je povinný dodržiavať tieto základné pravidlá a riadiť sa nimi nasledovne :

1. Na stránke 5eurobazar.sk je neprípustné používať hanlivé slová, vulgarizmy a ohovárať ostatných používateľov webu.

2. Zo strany predajcu je neprípustné, aby zavádzal používateľov a kupujúcich nepravdivými údajmi a informáciami o produktoch, platbách alebo spôsobu doručenia tovaru.

3. Na stránke je zakázané zverejňovať odkazy na webové stránky, ktoré propagujú rasizmus, nelegálny softvér, pornografiu a podobný obsah, ktorý je v rozpore so zákonmi Slovenskej republiky.

4. Je neprípustné propagovať komerčné produkty a služby iných firiem, zverejňovať reklamu a odkazy na ich webové stránky.

5. Je neprípustné kopírovať, publikovať, či iným spôsobom šíriť obsah tejto webovej stránky bez výslovného súhlasu prevádzkovateľa.

ČL. VI PRÁVA A POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za správu internetovej stránky 5eurobazar.sk, za správne zobrazovanie textov, obrázkov a produktov na stránke, za správne fungovanie nákupného, provízneho a fakturačného systému.

2. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať ustanovenia týchto podmienok používania a ustanovenia príslušných zmluvných vzťahov.

3. Prevádzkovateľ sa zaväzuje osobné údaje používateľov chrániť pred náhodnou alebo úmyselnou manipuláciou, stratou alebo prístupom neoprávnených osôb.

4. V prípade vzniku právneho sporu, je prevádzkovateľ oprávnený poskytnúť osobné údaje registrovaných používateľov príslušným štátnym orgánom.

5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za obsah príspevkov používateľov a predajcov, ani za komentáre a ich obsah na tejto webovej stránke, taktiež nezodpovedá za porušovanie autorských a vlastníckych práv, ani iných práv používateľov, najmä nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používateľmi tretím osobám (napr. uverejnením textov, obrázkov alebo produktov, ktoré sú chránené právom duševného vlastníctva).

6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za kvalitu produktov jednotlivých predajcov, ani za prípadné nepravdivé vyhlásenia o produktoch.

7. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné reklamácie ani za spory alebo konflikty, ktoré vznikli medzi kupujúcim a predajcom počas nákupného procesu alebo po ňom.

8. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na odstránenie produktu alebo akéhokoľvek obsahu zo systému v zmysle kódexu správania, pokiaľ by bol v rozpore s dobrými mravmi alebo s uvedenými ustanoveniami.

9. Prevádzkovateľ je oprávnený odstrániť profil predajcu a jeho produktov zo stránky 5eurobazar.sk bez uvedenia dôvodu.

10.Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť činnosť webovej stránky 5eurobazar.sk kedykoľvek a bez udania akéhokoľvek dôvodu.

11. Prevádzkovateľ neposkytuje používateľom záruku nepretržitej funkčnosti, bezchybnej činnosti a zabezpečenia webového serveru. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na vopred neohlásené výpadky z dôvodu technickej údržby systému.

ČL. VII ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Registráciou na stránke 5eurobazar.sk používatelia akceptujú všetky ustanovenia týchto obchodných podmienok v znení platnom v deň registrácie.

2. Používatelia a predajcovia prehlasujú, že sa pred registráciou oboznámili s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasia.

3. Predajca a kupujúci registráciou potvrdzujú, že plne uznávajú elektronickú formu
komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mailom) a internetovej siete ako platnú a záväznú pre všetky zmluvné strany.

4. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nezmenené.

5. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke 5eurobazar.sk od momentu potvrdenia obchodných podmienok pri registrácii a nadobúdajú účinnosť dňom zverejnenia na internetovej stránke 5eurobazar.sk.

6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť alebo doplniť a zaväzuje sa to oznámiť predajcom minimálne 14 dní pred nadobudnutím ich platnosti.