ČL. IX

ZÁRUČNÉ PODMIENKY A REKLAMAČNÝ PORIADOK

  1. Na tovar je poskytnutá záručná doba 24 mesiacov odo dňa doručenia tovaru kupujúcemu.
  2. Vystavená faktúra za objednaný tovar slúži zároveň ako dodací list a záručný doklad. Faktúra a reklamačný formulár bude kupujúcemu odoslaný elektronicky (emailom) po potvrdení objednávky predávájúcim.
  3. Záruka sa nevzťahuje na vady tovaru, ktoré boli spôsobené nesprávnym zaobchádzaním, mechanickým poškodením alebo bežným opotrebovaním.
  4. Reklamovať je možné iba tovar, ktorý bol zakúpený a zaplatený u predávajúceho internetového obchodu 5eurobazar.sk .
  5. Kupujúci nemá právo uplatniť reklamáciu na vady a chyby tovaru, o ktorých bol pri uzatváraní kúpnej zmluvy informovaný a na ktoré mu bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru.
  6. Kupujúci môže reklamáciu uplatniť písomne na adrese predávajúceho, a to takým spôsobom, že vyplní reklamačný formulár, ktorý mu bol odoslaný elektronicky (emailom) po potvrdení jeho objednávky predávajúcim, a zašle ho na adresu predávajúceho spolu s reklamovaným tovarom a daňovým dokladom alebo faktúrou preukazujúcou kúpu tovaru. Tovar odporúčame zasielať doporučene na adresu ako balík alebo list, nie na dobierku.Reklamovaný tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.

ČL. X

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV (ARS)

  1. Kupujúci je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci zamietol jeho žiadosť o nápravu, alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa odoslania žiadosti. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu.
  2. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu môže podať len kupujúci-spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo podnikateľskej činnosti).
  3. Návrh na začatie alternatívneho riešenia spotrebiteľského sporu môže kupujúci podať príslušnému orgánu alternatívneho riešenia sporov, ako je SLOVENSKÁ OBCHODNÁ INŠPEKCIA (SOI) soi.sk
  4. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku a v prípade, ak hodnota sporu neprevyšuje sumu 20,-eur, príslušný orgán môže tento návrh kupujúcemu zamietnuť.